เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

Do
Do ใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการที่เล่นเพื่อพักผ่อน กีฬาที่เล่นได้เพียงลำพัง ไม่ต้องเล่นเป็นทีม กีฬาที่ไม่ใช้ลูกบอล กิจกรรมหรือกีฬาที่เหมือนเป็นศิลปะการต่อสู้ เช่น

I do yoga. (ฉันเล่นโยคะ)
Amphon does karate every day. (อำพลเล่นคาราเต้ทุกวัน)

    {do gymnastics, do puzzle, do press-up, do aerobics, do judo}
ชื่อ - สกุล 
นายวรรณพงษ์  คำภิรมย์
    ตำแหน่ง 
ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
โรงเรียน / กลุ่มงาน 
บ้านยางเกี่ยวแฝก
หมายเลขโทรศัพท์ 

Website / E-Mail 
taruntue@hotmail.com