เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
เว็บไซต์ครูโบว์ (ภาษาไทย) โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จัดทำโดย... นางสาวอุไรวรรณ  ม่วงศรีจันทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ Tel. 098-1862421  E-mail : uraiwan62421@gmail.com