เว็บไซต์ครูแอม (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1)  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จัดทำโดย.. นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ์  ตำแหน่ง ครู
ช่องทางการติดต่อ : http://www.sunisa.banyang.ac.th
เปลี่ยนภาษา / Choose language