เว็บไซต์ครูแอม (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1)  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จัดทำโดย.. นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ์  ตำแหน่ง ครู
ช่องทางการติดต่อ : http://www.sunisa.banyang.ac.th
เปลี่ยนภาษา / Choose language
ชื่อ - นามสกุล 

  นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ์ตำแหน่ง 

  ครูวิทยฐานะ 

  -วิชาเอก 

  ภาษาอังกฤษวุฒิการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาตรีหมายเลขโทรศัพท์ 

  -เว็บไซต์ / อีเมล 

  www.sunisa.banyang.ac.th