เว็บไซต์ครูแอม (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1)  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จัดทำโดย.. นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ์  ตำแหน่ง ครู
ช่องทางการติดต่อ : http://www.sunisa.banyang.ac.th
เปลี่ยนภาษา / Choose language
           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี่คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝน ในขณะปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...