แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จังหวัดชัยภูมิ
ช่วงชั้นที่ 1  (ป.1-3)
ช่วงชั้นที่ 2  (ป.4-6)
ช่วงชั้นที่ 3  (ม.1-3)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ผลการเรียนนักเรียนรายชั้นเรียน
กลับหน้าหลัก
Coppyright(c) 2020.  All rights reserved.  www.banyang.ac.th/schoolmis,  E-Mail : banyang.ac.th@gmail.com, Tel. 081-0723477
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านยางเกี่ยวแฝก  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36230
ผู้ดูแลระบบรายงานผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล : นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3  E-Mail : kroo-aon@hotmail.com, www.kroo-aon.com
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2