เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี่คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชาศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...


เว็บไซต์ครูบี (ศิลปะ) โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จัดทำโดย... นางสาวพิชญากร โพธิ์นอก ตำแหน่ง ครู คศ.2
ช่องทางการติดต่อ Tel.087-8131996 E-mail: phitchabee2899@gmail.com