⇒⇒ห้องเรียนครูพรเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2⇐⇐
ห้องเรียนครูพรเพ็ญ ป.3/2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230