เปลี่ยนภาษา / Choose language
        เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นอนุบาล3  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
"แนะนำบทเรียนวันนี้"
เว็บไซต์ครูบี (ชั้นอนุบาล 3)  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต3
จัดทำโดย.. นางสาวพัชรินทร์  อินพล  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง