เปลี่ยนภาษา / Choose language
เว็บไซต์ครูนิต (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1)  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต3
จัดทำโดย.. นางนิตยา  ขามสันเทียะ
ช่องทางการติดต่อ : Tel. 093 3203498
           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...