เปลี่ยนภาษา / Choose language
           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
"แนะนำบทเรียนวันนี้"
มุมภาษาไทย
มุมคณิตศาสตร์
มุมวิทยาศาสตร์
มุมภาษาอังกฤษ
มุมสังคมศึกษา
มุมสุขศึกษา
เว็บไซต์ครูเป้   โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต3
จัดทำโดย.. นางสาวนัยนา  อินปลัด  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย