โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
 

     กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอ่าน  เพราะเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ  ทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาเดียวกัน  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ และเพิ่มทักษะการอ่านนักเรียนอ่านหนังสือได้คล่อง   ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการอ่านและประเมินผลได้

 
วัตถุประสงค์
1.นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาที่กำหนด
2.เป็นการเสริมแรงให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
 
การดำเนินกิจกรรม
1.ครูประจำชั้นคัดเลือกหนังสือเหมาะกับวัยของผู้เรียน
2.นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ
3.ครูกำหนดเวลาให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน เวลา 8.30 น – 9.00 น. 4.นักเรียนจดบันทึกในเอกสารบันทึกรักการอ่าน
 
เป้าหมาย
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนให้กับนักเรียน
2.นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
 
วัดผลประเมินผล
ครูประจำชั้นประเมินผลรายงาน

ภาพกิจกรรม


โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-870573     E-Mail : banyang2010@gmail.com
Webmaster : tiendum@hotmail.com , NingN_2010@hotmail.com
Best View 1024 x 768