<<:: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์......ห้องเรียนคุณครูกันยา  มั่นเรืองศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้วยความยินดียิ่ง....>>
        เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่
 1/2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึก
ฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
เว็บไซต์ห้องเรียนครูกันยา  :  จัดทำโดย  คุณครูกันยา  มั่นเรืองศรี  ครู คศ. 3 
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ช่องทางติดต่อ  โทร 098-2732251