("ห้องเรียนครูโมจิ")  ออกแบบและดูแลโดย .. นางสาวจิราพร นรินนอก ครู คศ.1    
  โรงเรียนบ้านยางเกี่่ยวแฝก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
บทเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับ :  เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV    ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...